Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
         

Wyjaśnienie ZG ZNP dotycząca odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Odpowiedź Minister Pacy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

 

Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń. pdf

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wyjaśnienia ZUS. pdf

Ponowne ustalanie wysokości świadczeń od podstawy wymiaru przeliczonej po dniu 28 lutego 2009 r. pdf

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. pdf

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2009 r. pdf

 

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 roku - wskaźniki

Podatki 2009 - wyjaśnienia

Ile można zyskać dzięki nowej skali podatkowej - wyjaśnienia

Zmiany w podatkach od 2009 roku - wyjaśnienia

 

 

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych - opracowanie ZG ZNP.ppt

Zasady wliczania składników wynagradzania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

Zmiany w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych

   Wydatki z podróży  służbowej - nowe przepisy

 

 

 

 Terminarz porad prawnych sierpień 2013 r.

 

     
   

  Nowa kwota bazowa 2009 r. - do obliczenia emerytury na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej

  Wcześniejsze emerytury- ZUS wyjaśnia - pdf     

  Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych - pdf 

  Stanowisko członka ZUS w sprawie otrzymania decyzji emerytalnej na podstawie art. 88 ust.1 KN

  Decyzja członka Zarządu ZUS w sprawie postępowania z wnioskami nauczycieli o przyznanie emerytury

 

 

Projekt Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie dotyczące ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - dotyczy zaopiniowania. pdf

WYKAZ stanowisk - grup zawodowych do emerytur pomostowych z 13 maja 2008 r.

Uzasadnienie do emerytur pomostowych - z 13 maja 2008 r.

Projekt emerytur pomostowych z 13 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pdf

Projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. pdf

Projekt rozporządzenia o kwalifikacjach uzasadnienie. pdf

Projekt rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycielskich. pdf

Projekt rozporządzenia o kwalifikacjach załącznik. pdf

 

 
   

Wyrok NSA z dnia 07.11.2007 r. - sygn. akt: II SA/Wa 1001/07(sprawa w w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego)

 

Wyrok NSA z dnia 10.10.2007 r. - sygn. akt: I OSK 1194/07

 (sprawa w przedmiocie przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

Wyrok NSA z dnia 12.10.2007 - sygn. akt: I OSK 1235.07

 (sprawa w przedmiocie zasad przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11.01.2007 r. sygn. akt: SA/Rz 630/06

 (sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku motywacyjnego)

 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31.05.2006 r. - sygn. akt: IV SA/Po 205/06(sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. pdf

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw - uchwalona prze Sejm RP w dniu 23.01.2009r.pdf

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych. pdf

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - Sejm RP w dniu 23 stycznia 2009 r. znowelizował ustawę o systemie oświaty

Ustawa o pracownikach samorządowych pdf

Rozporządzenie MSWiA z 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Statut ZNP uchwalony na XXXIX Zjeździe ZNP

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjny JST

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenie MEN z dnia 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów  i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela

Rozporządzenie  MENiS z dnia 30.10.2001 r. w sprawie nagrody jubileuszowej nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel

Ustawa z dnia 20.07.1990 r. o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Ustawa z dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej

Rozporządzenie MEN z 19 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów do dalszego kształcenia się

Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów