BIŻĄCA DZIAŁALNOŚC     INFORMACJE ZWIĄKOWE     PRAWO     WŁADZE OKRĘGU     DOKUMENTY     GALERIA     LINIKI     KONTAKT     ARCHIWUM
       

 

Wyjaśnienie ZG ZNP dotycząca odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Odpowiedź Minister Pacy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

 

Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń. pdf

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wyjaśnienia ZUS. pdf

Ponowne ustalanie wysokości świadczeń od podstawy wymiaru przeliczonej po dniu 28 lutego 2009 r. pdf

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. pdf

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2009 r. pdf

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie MEN z dnia 1.08.2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Rozporządzenie MEN z dnia 7.06.2017r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 14.06.2017r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

Rozporządzenie MEN z dnia 14.07.2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 17.03.2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2017r.zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Rozporządzenie MEN z dnia 25.04.2017r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Rozporządzenie MEN z dnia 29.06.2017r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

 

 Terminarz porad prawnych

 

   
 

 

  Wcześniejsze emerytury- ZUS wyjaśnia - pdf     

  Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych - pdf 

  Stanowisko członka ZUS w sprawie otrzymania decyzji emerytalnej na podstawie art. 88 ust.1 KN

  Decyzja członka Zarządu ZUS w sprawie postępowania z wnioskami nauczycieli o przyznanie emerytury

 

   
 

Wyrok NSA z dnia 07.11.2007 r. - sygn. akt: II SA/Wa 1001/07(sprawa w w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego)

 

Wyrok NSA z dnia 10.10.2007 r. - sygn. akt: I OSK 1194/07

 (sprawa w przedmiocie przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

Wyrok NSA z dnia 12.10.2007 - sygn. akt: I OSK 1235.07

 (sprawa w przedmiocie zasad przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11.01.2007 r. sygn. akt: SA/Rz 630/06

 (sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku motywacyjnego)

 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31.05.2006 r. - sygn. akt: IV SA/Po 205/06(sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

   

 

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych - opracowanie ZG ZNP. ppt

Zasady wliczania składników wynagradzania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

   Wydatki z podróży  służbowej - nowe przepisy