AKTUALNOŚCI   INFORMACJE ZWIĄKOWE   PRAWO   AKTY PRAWNE   WŁADZE OKRĘGU   DOKUMENTY   GALERIA   LINIKI   KONTAKT   ARCHIWUM

Społeczna Inspekcja Pracy

 

Uprawnienia i zasady postępowania oraz zakres działań społecznych inspektorów pracy.

Prawa i obowiązki  Społecznego Inspektora Pracy.

Różnica między służbą BHP a SIP.  

Ramowe wytyczne prezydium zarządu głównego związku nauczycielstwa polskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. do regulaminów wyborów zakładowych społecznych inspektorów pracy (ZSIP)

Pismo Zarządu Oddziału ZNP do Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników -Oświaty w sprawie zorganizowania wyborów SIP w szkole/placówce (dotyczy tylko tych szkół i placówek, w których jest  NSZZ „Solidarność).

Porozumienie międzyzakładowych organizacji związkowych do przeprowadzenia wyborów ZSIP w szkole/placówce.

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Pracowników. 

Pismo do dyrektora szkoły/ placówki w sprawie zwołania zebrania do wyborów ZSIP

Wzór uchwały zarządu oddziału w sprawie przeprowadzenia wyborów ZSIP 

Wzór regulaminu wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w szkole/placówce

Wzór karta i zaświadczenia  zakładowego społecznego inspektora pracy.

Wzór protokołu komisji skrutacyjnej  z wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Protokół Prezydium  Walnego Zebrania  lub Komisji Mandatowej z wyborów ZSIP. 

Protokół z zebrania wyborczego Społecznego Inspektora Pracy.

Plan pracy i plan kontroli ZSIP.

 

 

Księgowość, budżet, sprawozdanie finansowe

 

Uchwała Zarządu Oddziału ZNP w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu Oddziału ZNP.

Uchwała Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Zarządu Oddziału ZNP.

Opinia OKR ZNP w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego ZO ZNP.

Treść jaka winna być zapisana w protokole z posiedzenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP w części: zaopiniowanie  sprawozdania finansowego zarządu oddziału.

Treść jaka winna być zapisana w protokole z posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP  odbytego w części: przyjęcie sprawozdania finansowego zarządu oddziału.

Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów zarządu oddziału za rok budżetowy.

Zestawienie do zespołu 2. Należności i zobowiązania na 31 grudnia.

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP przez Zarząd Oddziału ZNP. 

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez Zarząd Oddziału ZNP w roku budżetowym.

Zestawienie wypłaconych diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP przez Zarząd Oddziału ZNP.

Roczna informacja jednostek organizacyjnych ZNP.

Oświadczenie prawidłowości i kompletności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym Zarządu Oddziału ZNP.

Potwierdzenie wartości obrotów wewnętrznych.

Druk plan finansowy Oddziału ZNP

Opisywanie faktur vat/rachunków przez ogniwa ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP

Opinia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w sprawie budżetu oddziału  ZNP  na rok budżetowy.

Protokół inwentaryzacji (stanu) kasy.

 

 

Wzory druków

 

Deklaracja członkowska ZNP.

Wniosek o nadanie „Złotej Odznaki ZNP”.

Wniosek o nadanie Odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Lista zbiorcza wniosków o nadanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP.  

Wniosek o przyznanie tytułu honorowego prezesa/przewodniczącego/członka związku ZNP.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Wniosek o przyznanie statuetki „Prometeusza”.

Wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP”.

Wniosek o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

Formularz wniosku o nadanie orderu-odznaczenia.

Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP.

Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu „Senior” dla członków ZNP.

Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej  Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego dla członków ZNP.

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego ZNP.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania Oddziału ZNP.

Pismo w sprawie przedkładania pracodawcy (szkole/placówce) przez zarząd oddziału ZNP informacji półrocznej o ogólnej liczbie członków organizacji międzyzakładowej wykonywujących pracę zarobkową u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem.

Pismo w sprawie przedkładania pracodawcy (szkole/placówce) przez zarząd oddziału ZNP informacji półrocznej  o ogólnej liczbie członków organizacji międzyzakładowej wykonywujących pracę zarobkową u wszystkich pracodawców objętych jej działaniem – art. 34 ust 2  ustawy o związkach zawodowych – dotyczy oddziałów, które nie mają członków zarządów oddziałów oddelegowanych do pracy w ZO ZNP.

Wniosek zarząd oddziału ZNP o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Wniosek zarząd oddziału ZNP o udostępnienie informacji publicznej.

Karta do glosowania korespondencyjnego członków Prezydium Zarządu Oddziału/Okręgu ZNP.

Karta do glosowania korespondencyjnego członków Zarządu Oddziału/Okręgu ZNP.

Druk wniosku ZO ZNP w sprawie ustanowienia 4 dniowego tygodnia pracy.

Druk zwolnienie pracownika w celu wykonania czynności doraźnych.

Wzory druków w sprawnie ochrony prawnej w trybie art. 32 ustawy o związkach zawodowych dla osób funkcyjnych w oddziale ZNP i dla członków ZNP współdziałających z pracodawcą.

 

 

Stanowiska, opinie, apele, plany

 

Stanowisko ZG ZNP z dnia 17.11.2020r. w sprawie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Plan  pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na 2021 rok.

Stanowisko Prezydium ZOP z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli.

Stanowisko ZOP ZNP z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2022 r. kierowane do MEiN. pdf

Stanowisko ZOP ZNP z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.01.2022 r. kierowane do Prezydium ZG ZNP. pdf

Stanowisko - apel do nauczyciel. Skutki prawne i finansowe dla nauczycieli reformy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie zmian w statusie zawodowym nauczycieli. pdf

Stanowisko - apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o niepodpisywaniu ustawy tzw. Lex Czarnek.