BIŻĄCA DZIAŁALNOŚC     INFORMACJE ZWIĄKOWE     PRAWO     WŁADZE OKRĘGU     DOKUMENTY     GALERIA     LINIKI     KONTAKT     ARCHIWUM     
           

 

  Społeczna Inspekcja Pracy zadania, kompetencje, funkcjonowanie

  Uprawnienia kontrolne Zakładowej (Międzyzakładowej) Organizacji Związkowej i Społecznej Inspekcji Pracy

 Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji prac

 

 

 

Plan pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na 2018r.

 

Informacja o funkcjonowaniu i działalności ZO ZNP za okres wrzesień 2006 - styczeń 2009r.

Plan pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na 2009r.

Plan szkoleń Zarządu Okręgu Podkarpackiego osób sprawujących funkcje w oddziałach i okręgu ZNP w 2009r. 

  System preferencji dla członków ZNP

 Zasady i tryb zawieszania  w pełnieniu obowiązków

 Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - listopad 2015 r.

 

 

Zbiór uchwał Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP przyjętych na posiedzeniu zarządu 17 marca 2010 r.

 

Uchwała nr 1 w sprawie ustanowienia rejonów związkowych Okręgu Podkarpackiego

Uchwała nr 3 w sprawie powołania komisji problemowych

Uchwała nr 4 w sprawie ustanowienia rejestru  Oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego

Uchwała nr 5 w sprawie używania samochodów prywatnych do podróży służbowych dla celów działalności związkowej w Okręgu Podkarpackim ZNP

Uchwała nr 7 w sprawie osób uprawnionych do korzystania z diet

Uchwała nr 9 w sprawie Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP

Uchwała nr 11 w sprawach regulaminu, zakresu działań  oraz składu osobowego  komisji problemowych 

Uchwała nr 12 w sprawie powołania sekcji zawodowych Zarządu Okręgu ZNP

Uchwała nr 13 w sprawie pełnomocników Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na powiat

Uchwała nr 14 w sprawie poradnictwa prawnego

UCHWAŁA  nr 11 II/2007 w sprawie  kontroli Okręgu Podkarpackiego przeprowadzonej przez GKR

UCHWAŁA nr 12 II/2007 w sprawie udziału członków ZNP w wyborach parlamentarnych

UCHWAŁA nr 13 II/2007 w sprawie organizacji akcji protestacyjnej

UCHWAŁA nr 14 II/2007 w sprawie bieżącej działalności związkowej

UCHWAŁA nr 15 II/2007 w sprawie funkcjonowania SIP w Okręgu Podkarpackim ZNP

 

 

Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP

Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP z FPS ZG_ZNP

  Ramowy regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

  Instrukcja Zarządu Głównego ZNP w sprawie trybu, podziału i sposobu regulowania składek członkowskich

 Regulamin przyznawania zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP

  Regulamin nadawania Odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego

  Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP

 

 
   
  Księgowość - Finanse    Rok 2017

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za 2017 r.
  Poradnik sprawozdawczość finansowa zarządów oddziałów ZNP za 2017 r.

Wymagane są tylko te druki za 2017 rok, które znajdują się
w poradniku sprawozdawczość finansowa ZO ZNP za 2017r .
na stronie internetowej - (zmiana).

 
       
     

  

    Rok 2016

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2016 r.

Opinia Komisji Bilansowej ZOP do sprawozdania finansowego ZO ZNP prowadzących działalność gospodarczą w 2016 r.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2016 r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2016 r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2016 r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2016 r.

Potwierdzenie złożenia w ZOP ZNP sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2016 r.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zaopiniowania diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP z wyboru.

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2016 r.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Rozliczenie składki członkowskiej za 2016 r. przez zarząd oddziału.

Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2016 r.

Zestawienie do zespołu kont 2 w 2016 r.

Zestawienie wypłacanych diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

Wyciąg z protokołu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2016 r.

Druk plan finansowy zarządu oddziału ZNP.

Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2016 r.

  Rok 2015

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2015 r.

Opinia Komisji Bilansowej ZOP do sprawozdania finansowego ZO ZNP prowadzących działalność gospodarczą w 2015 r.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2015 r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2015 r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2015 r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2015 r.

Potwierdzenie złożenia w ZOP ZNP sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2015 r.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zaopiniowania diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP z wyboru.

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2015 r.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Rozliczenie składki członkowskiej za 2015 r. przez zarząd oddziału.

Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2015 r.

Wyciąg z protokołu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2015 r.

Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2015 r.

Zestawienie do zespołu kont 2 w 2015 r.

Zestawienie wypłacanych diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

 

 

 

     Rok 2014

 

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2014 r.
Opinia do sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2014 r. prowadzący działalność gospodarczą.
Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2014 r.
Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2014 r.
Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2014 r.
Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2014 r.
Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2014 r.
Protokół inwentaryzacji stanu kasy.
Protokół przyjęcia sprawozdań finansowych za 2014 r.
Rozliczenie składki członkowskiej za 2014 r. przez zarząd oddziału.
Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2014 r.
Wyciąg z protokółu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2014 r.
Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2014 r.
Zestawienie do zespołu kont 2 w 2014 r.
Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.
 

 

   

Arkusz spisu z natury (Inwentaryzacja) - druk aktywny. pdf

Likwidacja środka trwałego, przedmiotu nietrwałego - druk aktywny. pdf

Nota księgowa - druk aktywny. pdf

Potwierdzenie sald - druk aktywny. pdf

Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych - druk aktywny. pdf

Przyjęcie środka trwałego - druk aktywny. pdf

Raport kasowy RK - druk aktywny. pdf

Protokół inwentaryzacji kasy - stanu kasy - druk aktywny. pdf

Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, przedmiotu nietrwałego - druk aktywny. pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w sprawie prowadzenia księgowości w Oddziałach ZNP

 

 
         

 

JAK SPORZĄDZIĆ WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE, RESORTOWE - KEN, ZWIĄZKOWE - ZNP

JAK SPORZĄDZIĆ WNIOSEK O NADANIE ODZNACZENIA PAŃSTWOWEGO

Pismo w sprawie sporządzania wniosków o odznaczenia w 2009 r.

 Druk wniosku o nadanie Odznaki za 50-letnia przynależność do ZNP

Druk - Złota Odznaka

 Opracowanie Złota Odznaka ZNP

 Druk wniosku o nadanie Medalu KEN

Jak sporządzić wniosek na Medal KEN

Nowy Druk wniosku order - odznaczenie państwowe

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Ustawa z dnia 16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach

 

 

 Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 1

 Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 2

 Formularz statystyczny ZNP za 2007r.

Wniosek o przyznanie zapomogi dla członków ZNP z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

  Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego ZNP

 Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego

 Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 Wniosek o nadanie Odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego

 Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia

 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 Wniosek o nadanie Złotej Odznaki ZNP

 Protokół przekazania oddziału

 Formularz statystyczny za 2006 rok

   
         

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowe wychowania przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  Przykładowe szkolne plany nauczania - KOWEZiU